成千上万

成千上万,形容数量很多。清·文康《儿女英雄传》第三十回:『他看着那乌克斋、邓九公这班人,一帮动辄就是成千上万,未免就把这世路人情看得容易了。』

成千上万

基本信息

成语拼音
chéng qiān shàng wàn
成语注音
ㄔㄥˊ ㄑㄧㄢ ㄕㄤˋ ㄨㄢˋ
成语正音
成,不能读作『cénɡ』。
成语简拼
CQSW
感情色彩
中性成语
成语结构
联合式成语
常用程度
常用成语
产生年代
近代成语
成语繁体
成千上萬
成语辨形
万,不能写作『方』。
成语谜语
10的立方与100的平方
成语英文
in hundreds and thousands
成语日文
幾千幾万(いくせんいくまん),何千何万という
成语法文
des milliers et des milliers
成语德文
tausend und aber tausend
成语俄文
тысячи и тысячи

成语解析

成语解释

形容数量很多。

[成语辨析]

成千上万和『不计其数』都形容数量极多。但成千上万数量尚可计算;『不计其数』多得数不过来;所以『不计其数』表示的数量多。

成语用法

作定语、状语;表示数量多

相关成语

近义词

成千论万、成千累万、成千成万、千千万万、不计其数、逾千越万、无千无万、无千待万、多如牛毛、比比皆是、盈千累万、盈千累百、无万大千

反义词

寥寥无几、寥寥可数、屈指可数

成语接龙

1、成千上万→万恨千愁→愁长殢酒→酒池肉林→林下风气→气味相投→投石下井→井臼亲操→操翰成章→章台杨柳→柳街花巷→巷议街谈→谈何容易→易于拾遗→遗珥坠簪→簪蒿席草→草芥人命→命世之才→才多识寡→寡人之疾→疾恶如风→风车云马→马足龙沙→沙里淘金→金人缄口

2、成千上万→万户千门→门无杂宾→宾来如归→归十归一→一团和气→气克斗牛→牛角之歌→歌舞升平→平地风波→波波碌碌→碌碌无闻→闻一知十→十羊九牧→牧豕听经→经纬天下→下车之始→始末原由→由此及彼→彼此彼此→此中三昧→昧死以闻→闻雷失箸→箸长碗短→短吁长叹

3、成千上万→万家灯火→火急火燎→燎如观火→火烧火燎→燎发摧枯→枯枿朽株→株连蔓引→引锥刺股→股掌之上→上情下达→达官贵人→人心惟危→危言危行→行同狗彘→彘肩斗酒→酒病花愁→愁长殢酒→酒瓮饭囊→囊匣如洗→洗心回面→面朋口友→友风子雨→雨歇云收→收回成命

4、成千上万→万箭穿心→心旷神恬→恬然自足→足不出户→户枢不蠹→蠹国病民→民淳俗厚→厚味腊毒→毒蛇猛兽→兽聚鸟散→散马休牛→牛骥同皂→皂白不分→分甘绝少→少纵即逝→逝者如斯→斯文扫地→地下修文→文章山斗→斗水活鳞→鳞萃比栉→栉风沐雨→雨凑云集→集矢之的

5、成千上万→万劫不复→复旧如初→初生之犊→犊牧采薪→薪桂米珠→珠联玉映→映月读书→书读五车→车马盈门→门单户薄→薄暮冥冥→冥漠之都→都头异姓→姓甚名谁→谁是谁非→非意相干→干柴烈火→火耕流种→种学绩文→文房四物→物至则反→反听内视→视同秦越→越人肥瘠

成语用法

成语示例

做假事骗得了几个人,骗不了成千上万的人。●老舍《神拳》第二幕

(2)…的眼色像看一只普通的羊一样平淡,而她已经见过成千上万只羊了。她转着脑袋打量了厦屋的摆置说:『缺啥家具…——当代·陈忠实《白鹿原》

(3)…是笼统地说**领导劳苦大众进行革命牺牲的先烈成千上万,赞扬白灵是个忠诚于党忠诚于人民的好同志。白嘉轩…——当代·陈忠实《白鹿原》

(4)…全是男子汉作的事。』韦小宝道:『是啊,大清成千上万的兵马打进来,你这样娇滴滴的一个美人儿,能挡得住…——当代·金庸《鹿鼎记》

成语造句

(1)滨滨写不出成语“成千上万”,因此语文考试仅98分。

(2)不包含一些参考资料是一个评判问题,但如果不这样的话,您也许就要花几小时来拖动滚动条,还要花上成千上万美元来买书。

(3)草稿本的第三页上面写着“成千上万”几个大字。

(4)策策不会写成语“成千上万”的最后一个字。

(5)成千上万的抗议者涌向印控克什米尔街头,一些抗议者放火燃烧了一个警察站点和其它政府机构。

(6)成千上万的美国人在网上寻找爱情,但他们很少有人知道科学家团队热衷于观察他们怎么试图找到它。

(7)成千上万的逃离这个国家的专家学者依然没有回来。

(8)但是大多数人将很快发现他们的一位朋友或亲戚就在成千上万的失业者中,或自己将不得不沮丧地接受报酬较低的工作。

(9)当然这样一个过程得用上成千上万年。在如今,似乎没有很好的方法和理由来使火星地球化。

(10)对于自行车租赁,只需少量的工作人员就可以管理成千上万辆自行车,因为整个租赁服务体验对于顾客来说是自动化的。

(11)垛庄镇垛庄中学的官老师在黑板上写上了成语“成千上万”。

(12)尽管共享其他特征如遗传密码,它具有成千上万的基因和蛋白质,大大超过任何细菌。

(13)据称,来自世界各地的性工作者将从成千上万名建筑工人、观众和运动员那里招揽生意。

(14)美国迎来了一个充满庆典活动的新千年,而且没有遭到恐怖袭击。这要归功于成千上万人的辛勤工作,或许还有一点运气。

(15)如果成功的话,到2020年,当微芯片的价格降到不足一美分一片时,远程信息技术就会应用在美国成千上万英里的公路上。

(16)如果你是完全专注于眼前的事情,那么外部因素将不再是问题。因为在此刻,唯有你和那个外部因素,没有成千上万的其它事情需要你担忧的。

(17)实际上,我已经算是个死人了。我是在家里被抓的,自从和成千上万的犹太人一起被送到这里来以后,每天、每个小时我都在坚持与死神搏斗。

(18)虽然乐器的发明可以追溯到成千上万年之前,每有活动,便有音乐,但却没有人知道为什么我们如此迷恋。

(19)她到达的那个国家,成千上万的人死于饥荒。

(20)通过阅读一本英语书,你将成千上万个英语句子注入了你的头脑中,它们成了你的一部分。

(21)外国人不但觉得汉语中的四声调很难掌握,而且那些陌生的语法和死记硬背的成千上万的汉字也让他们头疼,似乎只有最勤奋的学生才学得会。

(22)鄞钰叔叔给妮妮和春岚讲解了“成千上万”的历史故事。

(23)在接下来的一两年里,预警系统还可能进入成千上万个清真寺中。这些寺庙都装有扩音器,从里面能听到要求祈祷的指令和国家电台的广播。

(24)植物可以像细胞一样小,就像是海洋中成千上万个小植物。

出处典源

成语出处

清·文康《儿女英雄传》第三十回:『他看着那乌克斋、邓九公这班人,一帮动辄就是成千上万,未免就把这世路人情看得容易了。』

分字解释

成:chéng 1、<动>完成;实现。《公输》:『公输般为楚造云梯之械,成,将以攻宋。』《论语·十则》:『譬如为山,未成一篑,止,吾止也。』2、<动>形成;成为。《劝学》:『积土成山,风雨兴焉。』《与朱元思书》:『好鸟相鸣,嘤嘤成韵。』3、<动>成功;成就。《史记·孙膑列传》:『遂成竖子之名!』4、<动>长成;成熟。《采草药》:『用实者成实时采。』《芙蕖》:『迨至菡萏成花,娇姿欲滴。』5、<名>成人;成年。李密《陈情表》:『零丁孤苦,至于成立。』6、<动>讲和;和解。《国语·勾践栖会稽》:『夫差与之(越国)成而去之。』7、<形>定;必定。《国语·吴语》:『胜未可成也。』8、<形>已有的;现成的。《察今》:『帮释先王之成法,而法其所以为法。』[成案] 已办好的公文案卷。[成规] 1.前人制定的规章制度。2.既定的规划。[成礼] 1.使礼完备。《左传·庄公二十二年》:『酒以成,不继以淫,义也。』2.行礼完毕。《史记·司马穰苴传》:『景公与诸大夫郊迎,劳师成,然后反归寝。』3.完婚。《南齐书·公孙僧远传》:『兄妹未婚嫁,乃自卖为之成。』[成命] 1.已定的天命。《尚书·召诰》:『王劂有成,治民今休。』2.既定的策略。左丘明《左传·宣公十二年》:『郑人劝战,弗敢从也;楚人求成,弗能好也。师无成,多备何为?』3.已发出的命令。陈寿《三国志·魏书·三少帝纪》:『昔解杨执楚,有陨无贰,齐路中大夫以死成,方之整、像,所不能加。』4.命名。《国语·鲁语上》:『黄帝能成百物,以明民共财。』[成器] 1.制成的器物。2.美好的器物。后比喻有作为的人。[成人] 1.德才兼备,完美无缺的人。《管子·枢言》:『既智且仁,是谓成。』2.成年,也指成年人。[成人之美] 帮助别人成全好事。语出《论语·颜渊》:『君子成,不成人之恶。』[成事] 1.事已完成。《左传·宣公十二年》:『作先君宫,告成而还。』2.办成事情,成就事业。《史记·平原君虞卿列传》:『公等录录,所谓因人成者也。』3.已成之事,已经之事。《论语·八佾》:『成不说,遂事不谏,既往不咎。』

千:qiān 1、<数>千。2、<数>形容数量很大。《黄鹤楼》:『黄鹤一去不复返,白云千载空悠悠。』

上:shàng 1、<名>上面;位置在高处的。《陈涉世家》:『辍耕之垄上,怅恨久之。』《墨池记》:『新城之上。有池洼然而方以长。』2、<形>等级高的;质量高的;上等。《廉颇蔺相如列传》:『拜相如为上大夫。』《邹忌讽齐王纳谏》:『群臣吏民能面刺寡人之过者,受上赏。』3、<名>地位高的人;主持、领导的人。《谋攻》:『上下同欲者胜。』特指君主、帝王。《周亚夫军细柳》:『上自劳累。』《东方朔》:『上伟之。』4、<形>时间或次序在前的。《屈原列传》:『上称帝喾,下道歉齐桓,中述汤武。』《陌上桑》:『东方千余骑,夫婿居上头。』5、<动>上升;登上。《陈情表》:『郡县逼迫,催臣上道。』《游黄山记》:『十里,上黄泥冈。』6、<副>向上。《鸿门宴》:『哙遂入,披帷西向立,瞋目视项王,头发上指,目眦尽裂。』《赵威后问齐使》:『上不臣于王,下不治其家,中不索交诸侯。』7、<动>献上;送上;呈上。《廉颇蔺相如列传》:『臣乃敢上壁。』《狱中杂记》:『狱辞上。中有立决者。』8、<动>向上;走向。《孔雀东南飞》:『上堂拜阿母。』《柳敬亭传》:『始复上街头理其故业。』9、<动>装上;加上。《冯婉贞》:『以枪上刺刀相博击。』10、<动>通『尚』。崇尚。《史记·秦始皇本纪》:『上农除未,黔首是富。』shǎng<名>上声。汉语声调之一。钟嵘《诗品序》:『至平上去入,则余病未能。』[上足] (1)徒弟的美称,相当于『高足』。(2)指骏马。[上手] (1)技艺高超的人;高手。(2)先例;榜样。(3)先前经手的人。(4)较尊的位置;处在较尊的位置上的人。[上头] (1)首位;第一。(2)古代男子束发加冠或女子束发插笄,是成年人象征。娼妓初次接客。

万:wàn 1、<数>十个一千。《孙膑减灶》:『使齐军入魏地为十万灶,明日为五万灶,又明日为三万灶。』[又] 泛指众多。《察今》:『臂之若良医,病万变,药亦万变。』2、<副>极;非常。韩愈《柳子厚暮志铭》:『无辞以白其大,且万无母子俱往理。』3、<名>古代一种大型舞蹈的名字。《左传·隐公五年》:『九月,考仲子之宫,将万焉。』[注] 万,萬。古代『万』读『mò』,用于复姓『万俟』。『萬』作数词时可以用『万』,如今简化统一作『万』。[万福] (1)多福,用于祝颂。(2)唐宋时女子行礼,常口称『万福』,后指女子行礼。[万机] 古时专指皇帝处理日常杂事。[万籁] 自然界的各种声响。[万乘] (1)万辆兵车。(2)周制,天子地方千里,兵车万辆,故以万乘称天子。(3)指大国。

成:《卯集中·戈字部》《唐韵》是征切《集韵》《韵会》《正韵》时征切,□音城。《说文》就也。《广韵》毕也。凡功卒业就谓之成。又平也。《周礼·地官·调人》凡过而杀伤人者,以民成之。〈疏〉成,平也。非故心杀伤人,故共乡里和解之也。《诗·大雅》虞芮质厥成。又《左传·隐六年》郑人来输平。《公羊传》输平犹堕成也。《文七年》惠伯成之。又终也。凡乐一终为一成。《书·益稷》箫韶九成。《仪礼·燕礼》笙入三成。〈注〉三成谓三终也。又善也。《礼·檀弓》竹不成用。〈注〉成,犹善也。又《周礼·天官·大宰》八灋五曰官成。注官成,谓官府之成事品式也。又《秋官·士师》掌士之八成。〈注〉八成者,行事有八篇,若今时决事比也。《释文》凡言成者,皆旧有成事品式。又必也。《吴语》胜未可成。〈注〉犹必也。又倂也。《仪礼·既夕》俎二以成。〈注〉成,犹倂也。又《礼·王制》司会以岁之成质于天子。〈注〉计要也。《周礼·天官·司会》以参互考日成,以月要考月成,以岁会考岁成。又《司马法》通十为成。《周礼·冬官考工记》方十里为成。《左传·哀元年》有田一成。又重也。《尔雅·释地》丘一成为敦丘。〈注〉成,犹重也。周礼曰:为坛三成。〈疏〉言丘上更有一丘,相重累者。又《释名》成,盛也。又《諡法》安民立政曰成。又州名。古西戎白马氏国,西魏置成州,唐同谷郡。又姓。周武王子成伯之后。又盆成,阳成,皆复姓。又《集韵》辰陵切,音承。本作郕。或省作成。地名。又《韵补》叶□羊切,音常。《范蠡曰》得时不成,反受其殃。又《史记·龟筴传》螟螽岁生,五谷不成。叶上祥。考证:(《周礼·天官·大宰》职有官成。〈注〉官成者,谓官府之有成事品式也。)谨照原文改为八灋五曰官成。注官成,谓官府之成事品式也。

千:《戌集中·革字部》《广韵》七然切《集韵》《韵会》亲然切,□音迁。《广韵》秋千,绳戏也。《集韵》秋千,北方戏,以习轻趫者。《张有·复古编》词人高无际作秋千赋,汉武帝后庭绳戏。本云千秋,祝寿词也,语伪转为秋千。后人伪为秋千。

上:《子集上·一字部》(古文)丄□《广韵》《集韵》《韵会》《正韵》□时亮切,音尙。在上之上,对下之称。崇也,尊也。《易·乾·文言》本乎天者亲上。又《广韵》君也。太上极尊之称。《蔡邕·独断》上者,尊位所在。但言上,不敢言尊号。又上日。《书·舜典》正月上日。〈注〉孔氏曰:上日,朔日也。叶氏曰:上旬之日。曾氏曰:如上戊,上辛,上丁之类。又姓。汉上雄,明上观,上志。又上官,复姓。又《唐韵》时掌切《集韵》《韵会》《正韵》是掌切,□商上声。登也,升也,自下而上也。《易·需卦》云上于天。《礼·曲礼》拾级聚足,连步以上。又进也。《前汉·东方朔传》朔上三千奏牍。又与尙通。《诗·魏风》上慎旃哉。《前汉·贾谊传》上亲,上齿,上贤,上贵。又《匡衡传》治天下者审所上。又《韵补》叶辰羊切,音常。《楚辞·九怀》临渊兮汪洋,顾林兮忽荒。修予兮袿衣,骑霓兮南上。又叶时刃切,音慎。《王微观海诗》照本苟不昧,在末理知莹。忽乗[音chéng]抟角势,超腾送崖上。又叶矢忍切,音审。《郭璞·游仙诗》翘首望太清,朝云无增景。虽欲思陵化,龙津未易上。《说文》上,高也。指事。时掌切。◎按字有动静音,诸韵皆以上声,是掌切,为升上之上,属动,去声,时亮切,为本在物上之上,属静。今详《说文》上声上字,高也,是指物而言,则本在物上之上亦作上声矣。依诸韵分动静音为是。后仿此。考证:(《楚辞·九怀》临渊兮汪洋,顾林兮忽荒。修予兮袿衣,骑电兮忽上。)谨照原文骑电改骑霓。忽上改南上。

万:《子集上·一字部》《广韵》《集韵》《韵会》□同万。又三字姓。西魏有柱国万纽于谨。又《广韵》莫北切《集韵》密北切。万俟,复姓。俟音其,今读木其。北齐特进万俟普。(万)(古文)□□□《唐韵》无贩切,音蔓。《说文》虫也。《埤雅》蜂一名万。盖蜂类衆[音zhòng]多,动以万计。又数名。《易·乾象》万国咸宁。《前汉·律正志》纪于一,协于十,长于百,大于千,衍于万。又舞名。《诗·邶风》方将万舞。〈疏〉万者,舞之总名。《大戴礼·夏小正》万也者,干戚舞也。《韵会》汤武以万人得天下,故干舞称万舞。又州名。《寰宇记》汉巴东郡,后唐贞观曰万州。又姓。《通志·氏族略》万氏,孟子门人万章。又《韵补》入铣韵。《白居易·寄元九诗》怜君为谪吏,穷薄家贫褊。三寄衣食资,数盈二十万。《六书正伪》或省作万,非。